roda 23 Padziernika 2019 *** Imieniny: Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:35
Zachd soca: 16:08

Dzie trwa:
11 Godzin 32 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:50
Redakcja

Sk³ad redakcji Portalu informacyjnego Pinczow.org:

Piotr M³ynek - redaktor naczelny

Sebastian Szymczyk - redaktor/monta¿

Irmina Wo³czyk - redaktor/felietonistka

Andrzej Zientara - redaktor/reporta¿

Aktualnie redakcjê tworzy kilkuosobowa grupa piñczowskich internautów. Lubisz pisaæ?
O wszystkim, co siê dzieje w Piñczowie zawsze wiesz pierwszy/a? Chcesz pracowaæ
w zgranym zespole? Do³±cz do nas. Jedyne czego wymagamy to zaanga¿owanie
i inwencja twórcza. Swoj± kandydaturê wraz z krótk± notk± o sobie prze¶lij
na adres mailowy pinczoworg@gmail.com

tel. redakcjyjny 532 564 260

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:20, 11:45,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:25, 11:50,

Rynek:
Dzi: 10:45, 11:10, 11:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz