Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Dodane przez Per M dnia 02-09-2016 09:58
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej...
Tre rozszerzona
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej.


Brygadier Adam Czajka nadzoruj±c pracê poszczególnych komend naszego województwa zapozna³ siê z warunkami pracy i s³u¿by piñczowskich stra¿aków, w tym posiadanym zapleczem sprzêtowym i lokalowym, a tak¿e funkcjonariuszami pe³ni±cymi s³u¿bê w piñczowskiej komendzie.


Wizyty takie jak ta s± niezbêdne do pe³nej analizy potrzeb poszczególnych komend PSP na terenie województwa ¶wiêtokrzyskiego, tu maj±c przede wszystkim na wzglêdzie bezpieczeñstwo po¿arowe na terenie powiatu piñczowskiego oraz skutecznie i rzetelnie pe³nion± s³u¿bê przez funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.


opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: archiwum KP PSP w Piñczowie