Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie
Dodane przez Per M dnia 01-09-2016 09:00
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017.
Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie PSCK (41 357 24 24). Nabór trwa do koñca wrze¶nia.

Tre rozszerzona
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017.
Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie PSCK (41 357 24 24). Nabór trwa do koñca wrze¶nia.