Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej w Piñczowie
Dodane przez Per M dnia 06-07-2016 10:23
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie...
Tre rozszerzona
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie
Piñczowscy stra¿acy wraz z funkcjonariuszami Policji oraz personelem szpitala przeæwiczyli procedury ratownicze w zwi±zku z odnalezieniem nieznanej substancji w budynku ZOZ.

Scenariusz æwiczeñ przewidywa³ zastosowanie procedur ratownictwa chemicznego oraz biologicznego. Dyrektor szpitala tu¿ po godz. 900 przekaza³ informacjê do w³a¶ciwych s³u¿b dotycz±c± odnalezienia w jednym z pomieszczeñ szpitalnym pakunku z niezidentyfikowan± substancj±. W dzia³aniach udzia³ wziê³a pe³na obsada osobowa piñczowskiej stra¿nicy, patrol Policji oraz wyznaczony przez dyrekcjê szpitala personel. Stra¿acy wdra¿aj±c obowi±zuj±ce procedury ewakuowali osoby ze strefy zagro¿onej w szpitalu oraz przy pomocy specjalistycznego sprzêtu pomiarowego przyst±pili do wykluczenia poszczególnych zagro¿eñ i zabezpieczania nieznanej substancji.
Zaplanowany scenariusz pozwoli³ ugruntowaæ stra¿akom procedury zwi±zane z dekontaminacj± wstêpn± osób mog±cych mieæ kontakt z niebezpiecznymi substancjami oraz postêpowania z nieznanym czynnikiem.

Przebieg æwiczeñ nadzorowany by³ przez zastêpcê komendanta powiatowego PSP w Piñczowie bryg. Wojciecha Buckiego  oraz dyrektora ZOZ Bartosza Stemplewskiego.
opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: archiwum KP PSP w Piñczowie