Tytu: Portal Informacyjny www.pinczow.org - Najlepszy portal w miescie :: Alkoholizm ?

Dodane przez Per M dnia 20/02/2010 18:26
#1

Lubicie alkohol? Ja tak. Zwyczajnie mi smakuje, czasem wykorzystujê go jako antidotum na smutek, pora¿kê czy nerwy. Lubiê czasem wypiæ drinka, piwo czy koniaczek. Tak dla odprê¿enia czy poprawy humoru. Prawie nigdy siê nie upijam, poniewa¿ zazwyczaj zaczyna siê od jednego drinka i koñczy siê na tym w³a¶nie jednym drinku.

Jaki jest Wasz stosunek do alkoholu? Móg³by przestaæ istnieæ, czy jest potrzebny?

Czy lubiæ alkohol, to ju¿ jaki¶ wstêp do alkoholizmu? Zobaczcie stadia choroby alkoholowej wg E. M. Jellinka:

Faza wstêpna prealkoholowa, trwaj±ca od kilku miesiêcy do kilku lat, zaczyna siê od konwencjonalnego stylu picia
Faza ostrzegawcza zaczyna siê w momencie pojawienia siê luk pamiêciowych - palimpsestów
Faza krytyczna rozpoczyna siê od utraty kontroli nad piciem
Faza przewlek³a zaczyna siê wraz z wyst±pieniem wielodniowych ci±gów