Pitek 15 Listopada 2019 *** Imieniny: Albert, Leopold, Artur, Idalia
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Zobacz forum
  Temat Autor Obejrze Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postwAlkoholizm ? Per M 6160 3 09/06/2011 19:25
przez adik6
Brak nowych postwSala treningowa do MMA oraz innych sportów walki. gbunio 1501 1 08/02/2011 18:44
przez S
Brak nowych postwRadê nadzorcz± spó³dzielni mo¿na zast±piæ komisj± rewizyjn± Henryk 1123 0 30/11/2010 19:43
przez Henryk
Brak nowych postwJaki powinien byæ zarz±d spó³dzielni? Henryk 1172 0 30/11/2010 19:35
przez Henryk
Brak nowych postwWspólnoty mieszkaniowe, czy ma³e i autentyczne spó³dzielnie? Henryk 872 0 30/11/2010 19:19
przez Henryk
Brak nowych postwSzko³a bez przemocy Henryk 717 0 30/11/2010 19:11
przez Henryk
Brak nowych postwNasze drogi w Piñczowie i okolicach Per M 2498 5 03/07/2010 16:48
przez
Brak nowych postwNerobiosis come back 944 0 08/03/2010 11:21
przez
Brak nowych postwNowy album w galerii - motoryzacja na starej fotografii Per M 1259 2 03/03/2010 14:37
przez S
Brak nowych postwPapierosy w psychologii Per M 1129 4 24/02/2010 15:21
przez
Przeskocz do forum:

Nowe posty - Temat z nowymi postami od Twojej ostatniej wizyty.
Brak nowych postw - Temat bez nowych postw od Twojej ostatniej wizyty.
Temat zablokowany - Temat zablokowany.
Temat przyklejony - Temat przyklejony.